Fites aconseguides

Aquests són alguns dels casos d’èxit dels nostres clients

Modificació de la Llei de l’Estatut Marc del personal estatutari per adaptar-lo a les mesures adoptades per corregir l’abús en la temporalitat en l’àmbit de les Administracions Públiques

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) de data 6 de juliol de 2022 va publicar el Reial Decret Llei 12/2022, de 5 de juliol, pel qual es modifica la Llei de l’Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut (Llei 55/2003, de 16 de desembre) per adaptar-lo a les noves mesures legals dictades recentment per intentar reduir el màxim possible la temporalitat en l’àmbit de les Administracions Públiques i corregir les situacions abusives i fraudulentes que des de fa anys es venien perpetuant de manera generalitzada en matèria d’ocupació pública.

Reconeixement a percebre els endarreriments al complement de carrera professional

Per sentència dictada pel Jutjat del Contenciós núm. 10 de Barcelona, en data 18 de maig de 2022, es reconeix el dret d’una infermera que va obtenir la plaça a la convocatòria DUI-2010 d’anul·lació de 10 preguntes de l’examen de l’esmentada convocatòria, arran del procediment instant per aquest despatx.

La sentència reconeix el dret de la recurrent a percebre els endarreriments corresponents al Complement de Carrera Professional pel perjudici ocasionat per l’ICS en no haver-li adjudicat plaça l’any 2013 i haver-ho hagut de fer per mandat judicial al 2017.

NOTA INFORMATIVA: Personal interí. Publicació de la Llei de mesures urgens per a la reducció de la la temporalitat

El BOE, en data 29 de desembre de 2021, va publicar la Llei de Mesures Urgents per a reducció de la temporalitat en les Administracions Públiques (Llei 20/2021, de 28 de desembre); instrument amb el que, en principi, es pretén donar resposta i resoldre l’abús en la temporalitat que des de fa anys pateixen els/les professionals al servei de les diverses Administracions Públiques.

 • 04.01.2022

Com reclamar el complement de dedicació exclusiva del personal d’infermeria de l’ICS

Ens adrecem a tots aquells professionals d’Infermeria dels àmbits de l’atenció primària i hospitalària de l’Institut Català de la Salut, amb nomenament estatutari fix o temporal, que estiguin interessats a reclamar judicialment el complement retributiu de Dedicació Exclusiva  (5.131,28 € / anuals) de la mateixa manera que el cobra el personal facultatiu de l’ICS des de l’any 2006.

 • 10.11.2021

Reconeixement judicial al personal funcionari adscrit a l’Institut Català de la Salut a percebre el complement de productivitat variable per objectius (DPO) en les mateixes condicions que el personal estatutari

El Jutjat Contenciós Administratiu núm.5 de Barcelona ha reconegut recentment, per mitjà de Sentència de data 8 d’octubre de 2021, el dret d’un determinat col·lectiu de funcionaris que presten serveis a l’Institut Català de la Salut (ICS) -en concret, el col·lectiu de Funcionaris Metges Inspectors- a percebre el complement de productivitat variable per objectius (DPO), en les mateixes condicions que el personal estatutari.

 • 08.10.2021

S’anul·la una sanció de suspensió de funcions de dos anys a una facultativa que presta serveis a l’Institut Català de la salut per sentència del Jutjat del Contenciós núm. 17 de Barcelona

Per sentència de data 13 de juliol de 2021, dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm.17 de Barcelona, hem aconseguit anul·lar una sanció de dos anys imposada per l’Institut Català de la Salut (ICS) a una professional facultativa per una presumpta “publicació o utilització indeguda de la documentació o informació a la qual tinguin o hagin tingut accés per raó del seu càrrec o funció”.

 • 13.07.2021

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anula el sistema de retribució imposat per l’Hospital Universitari de Bellvitge als professionals que col·laboren en els equips de trasplantament hepàtic i obliga a l’ICS a abonar endarreriments pel període dels quatre anys anteriors.

Metges de contingent: reingrés provisional en el servei actiu en una plaça amb un règim de dedicació i jornada de 37 hores i mitja setmanals

La Sentència de data 7 de març de 2018 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) declara la il·legalitat de l’adscripció per reingrés provisional a una plaça amb un règim de dedicació de jornada de 37 hores i mitja a un facultatiu especialista de contingent i zona.

 • 07.03.2018

El Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona anul·la una sanció de suspensió de funcions de dos anys i mig imposada per l’Institut Català de la Salut a un metge de la Seguretat Social

(Font: Crónica Global)

 • 17.11.2016

Mesures cautelars: composició tribunal del concurs oposició i denegació de provisió de plaça de cap de servei

El TSJC (Tribunal Superior de Justícia de Catalunya) denega una petició de mesura cautelar de suspensió d’un concurs oposició que es fonamentava en la il·legalitat dels nomenaments d’alguns membres del tribunal.

Jubilació forçosa: mesures cautelars

El Tribunal Suprem ha confirmat la decisió adoptada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de suspendre cautelarment una resolució de l’Institut Català de la Salut (ICS) que denegà la sol·licitud del recurrent, Cap de Servei de l’Hospital Trias i Pujol, de romandre en el servei actiu més enllà de l’acompliment dels 65 anys d’edat. El Tribunal Suprem acull la tesi del recurrent que considera que la durada previsible del procés judicial podia provocar una pèrdua d’efectivitat d’una eventual sentència favorable.

Concurs-oposició: formació especialitzada y baremació

El Tribunal Suprem ha dictat Sentència de data 11 d’octubre de 2010, estimatòria del recurs ordinari de cassació interposat per la recurrent, i per la que es declara el dret de l’actora a què li sigui valorat com a formació especialitzada el títol d’especialista obtingut per una via distinta a la via FIR. En conseqüència, té dret a obtenir plaça de facultativa especialista en Farmàcia hospitalària en un hospital de l’Institut Català de la Salut (ICS).

 • 11.10.2010

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya declara el dret del personal d’Infermeria estatutari de l’ICS a què també li siguin computats a efectes de triennis els serveis previs prestats a l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona

Per sentència de data 23 de juliol de 2021, hem aconseguit que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya reconegui el dret del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut a què li siguin computats a efectes de triennis tots els serveis previs prestats a l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, amb independència de la categoria professional i del període en la que es van prestar aquests serveis.

Carrera professional: interins. Dret a accedir al sistema de carrera professional en igualtat de condicions

El Tribunal Suprem confirma la recent doctrina emanada de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que declara la il·legalitat del règim de requisits imposat al personal estatuari interí per accedir al sistema de carrera professional de l’Institut Català de la Salut (ICS). També determina que únicament resulta exigible l’acreditació de 5 anys de prestació de serveis de manera continuada.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admet la petició d’un metge de treballar més enllà dels 65 anys i fins aconseguir el temps necessari per percebre la pensió màxima de jubilació

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha reconegut mitjançant Sentència de data 30 d’octubre de 2017, el dret del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (ICS) a perllongar la seva permanència en el servei actiu una vegada acomplerta l’edat de jubilació per tal de d’assolir el temps de cotització necessari per percebre el 100% de la pensió de jubilació. (Font: Diario Médico)

El TSJC insta a l’Institut Català de la Salut (ICS) a recalcular les notes d’unes oposicions d’infermeria

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) obligarà a l’Institut Català de la Salut (ICS) a fer retroactius els nomenaments de les places atorgades durant un procés d’oposició que es va realitzar amb irregularitats l’any 2011. En concret, es tracta de l’adjudicació de 603 places d’infermeria en diferents centres d’atenció primària de Catalunya. (Font: Heraldo de Aragón)

 • 14.02.2017

Jubilació forçosa: l’Administració pública de l’Institut Català de la Salut (ICS) ha de motivar qualsevol resolució d’autorització o denegació de sol·licitud de permanència en el servei actiu més enllà de l’edat de 65 anys, i conforme a allò que ha de preveure un pla d’ordenació de recursos humans prèviament aprovat i publicat

El Tribunal Suprem, per Sentència de 10 de març de 2010, dictada en un Recurs de Cassació en interès de la Llei interposat per l’Institut Català de la Salut (ICS), ha ratificat plenament la doctrina del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pronunciada a partir de les primeres catorze sentències dictades, totes elles, a data 30 de gener de 200. Malgrat que l’Advocat de l’Estat i el Ministeri Fiscal varen subscriure els motius que sustentaven el recurs de l’ICS, el Tribunal Suprem ha avalat el criteri del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Per tant, el metge té un dret subjectiu a pretendre continuar en el servei actiu més enllà dels 65 anys d’edat, encara que limitat per les previsions d’un Pla d’Ordenació de Recursos Humans que l’Institut Català de la Salut havia d’haver aprovat i publicat prèviament.

 • 10.03.2010

Mesures cautelars: ICS i jubilació forçosa

El Tribunal Suprem ha dictat Sentència de data 25 de febrer de 2010, per la que es confirma la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de suspendre cautelarment la resolució per la qual es declara en situació de jubilació forçosa a un facultatiu que acomplí l’edat de 65 anys amb anterioritat a la publicació del Pla de Recursos Humans de l’any 2008.

 • 25.02.2010

Carrera professional ICS: reconeixement dels serveis prestats a AINSA

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat que els serveis previs prestats a l’extingida Administració Institucional de la Sanitat Nacional (AINSA) esdevenen computables a efectes de carrera professional.

Retribucions Institut Català de la Salut: carrera professional y període MIR

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictat Sentència de data 14 d’octubre de 2010, estimatòria del recurs d’apel·lació interposat per la representació processal de l’Institut Català de la Salut, i per la qual es declara la impossibilitat de computar el període de prestació de serveis com a metge intern resident (MIR), als efectes d’accés als diferents nivells de carrera professional.

 • 14.10.2010

Contacta amb nosaltres

Som els assessors oficials de l’Associació Mèdica de Catalunya

Contacte